Motor Trend + turbo

Mitsubishi RVR [2013]

hybrid, Mitsubishi, and more:

Mitsubishi RVR [2013] + turbo