Motor Trend + turbo

Mitsubishi RVR 2014

hybrid, Mitsubishi, and more:

Mitsubishi RVR 2014 + turbo